30.01.2012

STØNADER I FORBINDELSE MED SVANGERSKAP OG FØDSEL

STØNADER I FORBINDELSE MED SVANGERSKAP OG FØDSEL, oppdateringer januar 2012
Foreldrepenger (fødselspenger/adopsjonspenger)


Hvis du har vært i arbeid 6 av de siste 10 månedene før fødselen og har pensjonsgivende inntekt som tilsvarer et halvt grunnbeløp (kr 39.608,- p.r. år), har du rett på svangerskapspermisjon med lønn. Du kan velge 100 % lønn i 47 uker eller 80 % lønn i 57 uker. Far må ta ut 12 av disse ukene (mor kan overta dem kun om hun er enslig).


Fødselspenger beregnes vanligvis ut fra inntekten du har når du går ut i permisjon.


Maksimalt beregningsgrunnlag er 6G (475.296,-). Foreldrepenger er skattepliktige.


Engangsstønad


Om du ikke har inntektsgivende arbeid, mottar du en engangsstønad på
kr 35.263,-.
Stønaden utbetales fra  26. svangerskapsuke, og må søkes om. Hvis foreldrepengene samlet blir lavere enn engangsstønaden, kan du i stedet få utbetalt et beløp tilsvarende engangsstønaden. Ved tvillingfødsel mottaes dobbel stønad. Engangsstønaden er skattefri. Far kan motta foreldrepenger istedenfor mor hvis hun er heltidsstudent og mottar engangsstønad.


Barnetrygd


Barnetrygd utbetales i slutten av måneden og utgjør kr 970,- p.r. barn. Enslige forsørgere får barnetrygd for ett ekstra barn (kr 1940,-). Den utvidete barnetrygden må søkes om.


Barnebidrag


Foreldrene kan lage en privat avtale, eller få hjelp på sitt lokale NAV kontor. Se www.nav.no for nærmere bidragsveiledning og bidragskalkulator.

Kontantstøtte


Om du har barn mellom 1-3 år og ikke har fulltidsplass i barnehage (med statsstøtte), har du rett på kontantstøtte. Deltidsplass kan gi rett til redusert støtte. Full kontantstøtte er på kr 3.303,- p.r. barn p.r. mnd.


Bostøtte og kommunal bolig


Hvis du har høye boutgifter i forhold til inntektene, kan du søke om bostøtte. Boligen må være en godkjent helårsbolig og inneholde bad/toalett, kjøkkenfunksjon og egen inngang. Det er 12 terminer i året. Søknadsfristen er den 14. i hver måned, og utbetaling skjer ca. den 10. i etterfølgende måned. Støtten behovprøves. Mer informasjon, beregning av og søknadsskjema for bostøtte finner du på www.husbanken.no


Kommunal bolig kan være et tilbud dersom du har problemer med å skaffe bolig på det private boligmarkedet pga. økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold. Inntektsgrensen er på kr 219.206,- (2 personers husstand). Mer informasjon finner du på www.hamar.kommune.no (se den kommunen du bor i) Kommunen kan også gi startlån til depositum eller kjøp av bolig.


Spesielt for studenter


Stipend/lån gies til studenter både på videregående skole og ved høyere utdanning. Man må ha studert i minst 6 måneder før fødselen for å søke om foreldrestipend. Stipendet kan mottas fra 3 uker før nedkomst og i 41 uker etter. Far kan få stipendet i stedet for mor. Månedlig utbetaling varierer etter ektefelle/samboers inntekt. For videregående skole er beløpet mellom 7.140,- og 8.600,- p.r. mnd. Enslige forsørgere med overgangsstønad og minstebidrag får kr 1350,-. For høyere utdanning varierer beløpet mellom 9.080,- og 10.540,- p.r. mnd. Enslige forsørgere med overgangsstønad og utdanningsstønad får kr 10.540,- p.r. mnd.


Forsørgerstipendet er behovsprøvd ut fra egen og ektefelle/samboers inntekt. For barn nr en og to er stipendet på inntil 1460,- p.r. mnd og for barn nr tre osv er det på inntil 950,- p.r. mnd. Både mor og far kan få forsørgerstipend hvis begge mottar støtte fra Lånekassen. Det er krav om å ha minst 40 % samvær for å motta stipendet.


Nærmere informasjon fåes hos Statens lånekasse for utdanning, tlf.22 70 03 00 (man til fre 09-15) eller på www.lanekassen.no.


Enslig forsørger


Overgangsstønad


Kan utbetales 1 måned før termin og i inntil 3 år. Gjelder barn under 8 år. Stønaden må søkes om og er skattepliktig. Full stønad er på kr 13 202,- p.r. mnd. og den reduseres hvis du tjener mer enn 40.000,-p.r. år. Hvis yngste barn er over 3 år gjelder spesielle regler. Krav til yrkesrettet aktivitet når det yngste barnet fyller ett år, 50 %aktivitet.


Botid i Norge: minimum 3 år.


Ekstra småbarnstillegg


På kr. 660,- p.r. mnd. ytes til deg som har full overgangsstønad, utvidet barnetrygd og har barn mellom 0-3 år.


Stønad til barnetilsyn


Kan søkes om hvis du er i arbeid eller under utdanning, er registrert arbeidssøker eller ved forbigående sykdom i inntil ett år. Tilsynsutgifter kan dekkes med 64 % av dokumenterte utgifter inntil et maksimumsbeløp. Det er et krav at man tjener under 6G (475.296,-). Maksimumsbeløp for ett barn er kr 3534,- p.r. mnd, to barn kr 4612,- og for tre eller flere barn kr 5225,-. Stønaden gis vanligvis til barnet har fullført 4. klassetrinn.


Utdanningsstønad


Kan gis til enslige forsørgere som har overgangsstønad og trenger utdanning for å bli helt eller delvis selvforsørget. Stønaden gis vanligvis for opptil tre års yrkesutdanning. Stønad til allmennutdanning kan gis i tillegg (maks 5 år samlet). Du kan bare få utdanningsstønad i den tiden du har rett til overgangsstønad.


Tilskudd til flytting/ekstra boutgifter


Tilskudd kan gies ved ekstra boutgifter i forbindelse med utdanning eller hvis du trenger å flytte for å komme i arbeid.


Mer informasjon om trygderettigheter og søknadsskjema finner du på www.nav.no.
Obs! Endre til skatteklasse 2 når barnet er født.


Er det vanskelig å fine ut av hva du har krav på? Hør med en advokat eller veileder f.eks hos aleneforeldreforeningen, far ogbarn, amathea , foreningen 2 foreldre

1 kommentar:

Takk for at DU at deler en kommentar/din mening her :)
Kommentarer som er direkte krenkende eller rasistiske blir ikke publisert.