06.04.2010

Ny rettighet til gravide

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Fra 1. mars 2010 er det innført en ny stønad som erstatter attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.
Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger.
 Arbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt i en overgangsperiode hvor man på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid.

AAP er likestilt med yrkesaktivitet i forhold til å opptjene rett til foreldrepenger.

Dette betyr at brukere som har mottatt AAP i til sammen 6 av de siste 10 måneder før uttaket av foreldrepengene tar til har opptjent rettigheter.

Les mer her: http://www.nav.no/Arbeid/Jobb+og+helse/Arbeidsavklaringspenger


Hvis du vil lese mer:
Kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon http://www.nav.no/rettskildene/Forside/Folketrygdloven/151841.cms

§ 14-6. Opptjening av rett til foreldrepenger
Rett til foreldrepenger opptjenes gjennom yrkesaktivitet.
Både moren og faren kan opptjene rett til foreldrepenger ved å være yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt (§ 3-15) i minst seks av de siste ti månedene før vedkommendes uttak av foreldrepenger tar til,
se §§ 14-10 første og annet ledd og 14-14 annet ledd.
Ved adopsjon må moren ha opptjent rett til foreldrepenger ved omsorgsovertakelsen.

Den pensjonsgivende inntekten må på årsbasis svare til minst halvparten av grunnbeløpet.

Likestilt med yrkesaktivitet er tidsrom da det er gitt en ytelse til livsopphold i form av dagpenger under arbeidsløshet etter kapittel 4, sykepenger etter kapittel 8, stønad ved barns sykdom m.m. etter kapittel 9 eller arbeidsavklaringspenger etter kapittel 11, eller enten foreldrepenger eller svangerskapspenger etter kapitlet her.

Likestilt med yrkesaktivitet er også tidsrom med

a) lønn fra arbeidsgiver under permisjon i forbindelse med videre- og etterutdanning,

b) ventelønn etter lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. § 13 nr. 6,

c) vartpenger etter lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse § 24 tredje ledd,

d) etterlønn fra arbeidsgiver,

e) avtjening av militær- eller siviltjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste.


Når noe er uklart i forhold til dine rettigheter kan det lønne seg å ringe en advokat.
Her foreslår jeg  bl.a Campbell&Co

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at DU at deler en kommentar/din mening her :)
Kommentarer som er direkte krenkende eller rasistiske blir ikke publisert.